دام سبک

ha

از مشهورترین نژادهای بز در جهان نژاد آلپاین است که...

 دام سبک / 31 views

ha

گوسفند نژاد کردستان از گوسفندان اصیل ایران بوده و مختص...

 دام سبک / 20 views

ha

نژاد گوسفند بلوچی در سراسر کشور خصوصاً بخش شرقی کشور...

 دام سبک / 18 views

ha

زیست بوم و جمعیت گوسفندان سنگسری: گوسفندان سنگسری در محلی...

 دام سبک / 15 views

ha

گوسفند افشاری بهترین نژاد گوسفند ایرانی است که نژادی است...

 دام سبک / 23 views