مرکزی

ha

ساوه بعنوان قطب کشاورزی استان مرکزی ،تولید کننده اصلی انجیر...

 میوه /  مرکزی / 20 views

ha

هر شهری به نام و نشانی شناخته می شود و...

 صیفی /  مرکزی / 21 views

ha

ساوه در استان مرکزی، با انارش مشهور است. می‌گویند ۷۸۰...

 میوه /  مرکزی / 28 views